MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ HỌC KỲ II – LỚP 4

Tháng Ba 29, 2017 10:18 sáng
BẢNG HAI CHIỀU (MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA)
Ma trận đề kiểm tra môn LS-ĐL học kì II  Lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Nước Đại Việt thời Trần Số câu 1 1 1 1 2
Số điểm 1 1 1 1 2
2. Nước Đại Việt buổi đầu thời hậu Lê Số câu 1 1 0
Số điểm 1 1 0
2. Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVIII Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1 1 1 1
4. Buổi đầu thời Nguyễn Số câu 1 1 1
Số điểm 1 1 1
5.Thiên nhiên và hoạt đông sản xuất của con người ở miền núi và trung du Số câu 1 1 0
Số điểm 1 1 0
6.Thiên nhiên và hoạt đông sản xuất của con người ở miền đồng bằng Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 1 1 1 2 1
7 . Vùng biển Việt Nam Số câu 1 0 1
Số điểm 1 0 1
Tổng Số câu 4 2 1 2 1 6 4
Số điểm 4 2 1 2 1 6 4