Thông báo nhà trường

KẾ HOẠCH Tổ chức vui Tết Trung thu năm 2017

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [              Số:     / KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng  9  năm 2017   KẾ HOẠCH Tổ chức vui Tết…

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:        /KH-THCN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        Cẩm Nhượng, ngày      tháng      năm 2017   KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin…

SƠ KẾT Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng       năm 2017   SƠ KẾT Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng…

KẾ HOẠCH THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM HỌC 2016- 2017

UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:       /KH – THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày    tháng     năm 2017                                         KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI…

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNGTỔ CM CHUYÊN TRÁCH Số:     /KH- TCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Cẩm Nhượng, ngày    9  tháng   4   năm 2017   KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề Câu lạc bộ…

KẾT QUẢ HỘI THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1

THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017 TT Họ tên Lớp Đạt giải RCV Đạt giải Câu đố Phần thưởng 1 Tôn Nguyễn Mạnh Quân 1B X 1 quyển truyện 2 Võ Tá Trung 1A X

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017

  UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng       năm 2017   KẾ HOẠCH Công tác tháng 3  năm 2017   Chủ đề: Thi…