Hát " Cháu hát về đảo xa" // Giao lưu đồn Biên Phòng 168 - Ngày 22 tháng 12