QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Tháng Hai 23, 2017 2:57 chiều

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

 

 
Số:       /QĐ-THCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Cẩm Nhượng, ngày 19   tháng 01 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng tập thể lớp cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM NHƯỢNG

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định ở Điều 20/ Điều lệ trường tiểu học ban hành tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20 thang 12 năm 2010 của Bộ giáo dục đào tạo;

Căn cứ nội dung hướng dẫn của Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo;

Xét thành tích tập thể lớp học kỳ 1 năm học 2016-2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Khen thưởng các tập thể lớp đạt thành  tích xuất sắc trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Có danh sách kèm theo);

Điều 2: Trích số tiền 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng) từ quỹ khuyến học để khen thưởng các học sinh có thành tích nêu trên;

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký!

Ban giám hiệu, ban tài vụ, Hội đồng thi đua khen thưởng trường và các em học sinh có tên  tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

N¬i nhËn:

– Như điều 3;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Sương