10/04/17  Thông báo nhà trường  58
UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:       /KH – THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày    tháng     năm 2017                                         KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI…
 10/04/17  Tin tức  62
 TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNGTỔ CM CHUYÊN TRÁCH Số:     /KH- TCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Cẩm Nhượng, ngày    9  tháng   4   năm 2017   KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề Câu lạc bộ…
 29/03/17  Hoạt động chuyên môn  41
BẢNG HAI CHIỀU (MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA) Lịch sử – Địa lý 5 Mạch kiến thức kỹ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
 29/03/17  Sáng kiến kinh nghiệm  89
BẢNG HAI CHIỀU (MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA) Ma trận đề kiểm tra môn LS-ĐL học kì II  Lớp 4 Mạch kiến thức, kĩ năng Mức 1 Mức 2 Mức 3
 29/03/17  Tin tức  59
THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017 TT Họ tên Lớp Đạt giải RCV Đạt giải Câu đố Phần thưởng 1 Tôn Nguyễn Mạnh Quân 1B X 1 quyển truyện 2 Võ Tá Trung 1A X