29/03/17  Sáng kiến kinh nghiệm  799
BẢNG HAI CHIỀU (MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA) Ma trận đề kiểm tra môn LS-ĐL học kì II  Lớp 4 Mạch kiến thức, kĩ năng Mức 1 Mức 2 Mức 3
 20/03/17  Sáng kiến kinh nghiệm  26702
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC   ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các…
 20/03/17  Sáng kiến kinh nghiệm  21360
. PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Bất kì trong xã hội nào, nghề giáo cũng luôn được đề cao và quí trọng. Đặc biệt là trong chế độ XHCN, nghề giáo lại càng được tôn  vinh và được…
 20/03/17  Sáng kiến kinh nghiệm  69573
PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN Giáo dục là nền móng của sự phát triển khoa học – kỹ thuật, giáo dục mang lại sự phát triển cho nền kinh tế quốc dân, nền văn minh của đất nước….
 20/03/17  Sáng kiến kinh nghiệm  3402
KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ở bậc Tiểu học, giáo viên chủ nhiệm có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh những cơ sở…
 20/03/17  Sáng kiến kinh nghiệm  15557
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP                                                 §Æt vÊn ®Ò   I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: – Giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh…