29/03/17  Tin tức  676
THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017 TT Họ tên Lớp Đạt giải RCV Đạt giải Câu đố Phần thưởng 1 Tôn Nguyễn Mạnh Quân 1B X 1 quyển truyện 2 Võ Tá Trung 1A X
 23/02/17  Tin tức  3139
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:      /KH- THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng ngày    tháng   năm 2016 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm…
 23/02/17  Thi đua khen thưởng  508
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG     Số:       /QĐ-THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày 19   tháng 01 năm 2017     QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể lớp…
 23/02/17  Thi đua khen thưởng  268
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG     Số:     /QĐ-THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày 17 tháng 01 năm 2017     QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh cuối…
 23/02/17  Thi đua khen thưởng  613
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:   /QĐ-THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày    tháng    năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng Cán bộ, giáo viên, nhân…