03/10/17  Thông báo nhà trường  1671
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [              Số:     / KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng  9  năm 2017   KẾ HOẠCH Tổ chức vui Tết…
 03/10/17  Thông báo nhà trường  678
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:       /KH-THCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày  18   tháng 9  năm 2017   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO…
 03/10/17  Thông báo nhà trường  1576
 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG Số:       /KH- THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Cẩm Nhượng, ngày       tháng       năm 2017   KẾ HOẠCH Triển khai các chuyên đề chuyên môn –Năm…
 03/10/17  Thông báo nhà trường  263
 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:        /KH-THCN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        Cẩm Nhượng, ngày      tháng      năm 2017   KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin…
 03/10/17  Thông báo nhà trường  228
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng       năm 2017   SƠ KẾT Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng…