A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:       /KH-THCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày  18   tháng 9  năm 2017   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO…

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

 

Số:       /KH-THCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Cẩm Nhượng, ngày  18   tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Năm học: 2017-2018

ơ

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;

Căn cứ công văn số 1255/KH- SGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của sở giáo duc và đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mần non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 545/PGD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Xuyên về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS. Trường Tiểu học Cẩm Nhượng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau:

 1. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
 2. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
 3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 4. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

III. Nội dung bồi dưỡng

 1. Nội dung bồi dưỡng 1:Kiến thức bắt buộc, 30 tiết/năm học/ GV

– Tình hình kinh tế, xã hội Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ thời gian tới. Tình hình thời sự quốc tế, khu vực trong thời gian gần đây.

– Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV và tác động đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo.

– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2017 về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Giáo dục truyền thống, kỹ năng sống cho học sinh, thực trạng, kỹ năng nghiệp vụ và giải pháp trong thời gian tới.

– Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và các văn bản về kế hoạch nhiệm vụ năm học của địa phương, của ngành.

– Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục đào tạo về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng đạo đức phong cách HCM”. Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 1. Nội dung bồi dưỡng 2:

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên: 30 tiết/ năm, gồm các nội dung sau:

Quản lý:

– Nhưỡng vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

– Bồi dưỡng năng lực Tin học cho cán bộ QL.

– Dạy học tích hợp liên môn ở TH

– BD giáo viên dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học.

– Tập huấn Chương trình SGK mới.

– Năng lực lập KH hoạt động của nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

Giáo viên:

– BD kiến thứ PP bàn tay nặn bột

– Tiếp tục BD tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

 1. Nội dung bồi dưỡng 3:

Bồi dưỡng theo Modun ( 60 tiết/ năm)

* Đối với giáo viên: Lựa chọn các Modun sau:

TT Tên modun Nội dung Tự học Lý thuyết Thực hành
1 1 Một số vấn đề về tâm lý dạy học ở TH 10 2 3
2 3 Đặc điểm tâm lý HSYK, Cá biệt, HSG, HSNK. 10 0 5
3 7 XD môi trường học tập thân thiện 13 1 1
4 8 Thư viện trường học thân thiện

 

12 1  

2

Địa chỉ truy cập, khai thác Modun: http://taphuan.moet.edu.vn ( theo văn bản số 890/BGD&ĐT-NGCBQLGD ngày 7/10/2013 của Bộ giáo dục và đào tạo).

* Đối với cán bộ quản lý:

Tên và nội dung mô đun Thời lượng
Lý thuyết Thực hành
Phần 1: Những vấn đề chung về quản lý giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay
Mô Đun 1: Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
3. Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện đối với cấp tiểu học

– Hiểu được tầm quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và đối với cấp tiểu học; các nội dung cơ bản của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung và đối với cấp tiểu học nói riêng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Vận dụng những nội dung của mô đun, xây dựng được chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện tại nhà trường.

7 8
Mô đun 2: Mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày (FDS) theo hướng đổi mới đối với cấp tiểu học
1. Những vấn đề chung về dạy học cả ngày
2. Điều kiện chuyển sang dạy học cả ngày

– Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của dạy học cả ngày đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tiểu học.
– Xây dựng được kế hoạch cụ thể chuyển sang dạy học cả ngày phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương.

7 8
Phần 2: Nâng cao năng lực quản Iý trường tiểu học
Mô đun 3: Năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
1. Dự báo phát triển giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục
2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục

– Hiểu được những nội dung cơ bản về dự báo phát triển giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới.

– Xây dựng được quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục (dạy học cả ngày; học trải nghiệm, học ngoài nhà trường; trường chuẩn quốc gia; …).

– Đề xuất được các biện pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường một cách phù hợp và khả thi

7 8
Mô đun 4: Năng lực lập kế hoạch hoạt động của nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học

1.Tiến trình xây dựng kế hoạch hoạt động của trường tiểu học
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục và dạy học cả ngày

3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển nhà trường theo yêu .

– Biết phối hợp, lồng ghép tiến trình xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch dạy học cả ngày để xây dựng trường chuẩn quốc gia theo yêu cầu đổi mới.
– Đề xuất được các biện pháp thực hiện kế hoạch hoạt động và đánh giá được kết quả thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương.

7 8

 

 1. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
 2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. Tăng cường việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường.
 3. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (Nội dung 3): trường tập hợp các chuyên đề của CBQL và GV các trường đăng ký trong năm học 2017 – 2018 để chỉ đạo, tổ chức các chuyên đề cho CBQL và giáo viên học tập, trao đổi, thảo luận và báo cáo viên giải đáp thắc mắc của người học.
 4. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo Quy chế phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của mỗi giáo viên. Đặc biệt là phải làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

 1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX quản lý, giáo viên:

– Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

– Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành.

– Xếp loại quản lý: Đạt yêu cầu và Không đạt  yêu cầu.

 1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:

2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 (Không cho điểm lẻ) khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

Điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 và ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

 1. Xếp loại kết quả BDTX:

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

– Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

– Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

– Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Báo cáo kết quả BDTX năm học 2017 – 2018 (bằng văn bản và email) về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2018.

4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên Hoàn thành chương trình (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

– Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các trường; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường trực thuộc; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên tiểu học .

– Giao nhiệm vụ đối với trường Bồi dưỡng Giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên tiểu học theo hình thức tập trung (Thực hiện theo phân công của PGD&ĐT).

– Đảm bảo các điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

 1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

– Thống nhất với giáo viên, tổ, khối chuyên môn khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3); Xây dựng, phê duyệt kế hoạch BDTX của tổ, khối chuyên môn của nhà trường và tổ chức, triển khai kế hoạch BDTX đến các giáo viên theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Nộp kế hoạch BDTX và danh sách CBQL, GV đăng ký các module của các cá nhân (theo mẫu) bằng văn bản và email về cho BGH trước ngày 15 tháng 9 năm 2017

– Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Cụ thể thời gian như sau:

+ Thời gian hoàn tất BDTX tại đơn vị: ngày 15/5/2018.

+ Thời gian hoàn tất đánh giá, xếp loại, tổng hợp kết quả BDTX: ngày 23/5/2018.

+ Nộp báo cáo kết quả và danh sách đề nghị công nhận kết quả BDTX (theo mẫu): ngày 25/5/2018 (bằng văn bản và email về PGD)

– Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

– Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

 1. Trách nhiệm của giáo viên:

– Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Bồi dưỡng giáo dục và đơn vị.

– Báo cáo tổ bộ môn, Hiệu trưởng nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhà trường yêu cầu Giáo viên nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc thì báo cáo với Ban giám hiệu để có hướng giải quyết kịp thời./.

                                                                           

Nơi nhận:

– Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

– Phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Xuyên (để b/c);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Sương

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan