A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:      /KH- THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng ngày    tháng   năm 2016 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm…

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

 
Số:      /KH- THCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Cẩm Nhượng ngày    tháng   năm 2016

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016– 2017

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục; Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016 – 2017;

Căn cứ công văn số 550/PGD&ĐT ngày 23.9.2016 của phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Xuyên;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 của phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Xuyên và của trường tiểu học Cẩm Nhượng. Trường TH Cẩm Nhượng
xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017 như sau :

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC:
 2. Mục đích:

Thi đua khen thưởng là động lực phát triển của nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy mọi tiềm năng lao động sáng tạo và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua phong trào thi đua phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

 1. Yêu cầu:

Khi tham gia phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, đề ra các tiêu chí phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể, sát hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của nhà trường.

Nhà trường phối hợp với: BCH công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường và Liên đội trường thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt.

 1. Nguyên tắc

Việc tham gia phong trào thi đua phải được thực hiện trên nguyên tắc :

 1. Tự nguyện, tự giác, công khai;
 2. Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;

c)Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI ĐUA:
 2. Hình thức thi đua:

Thi đua thường xuyên.

Thi đua theo đợt.

 1. Nội dung thi đua:

– Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua Dạy tốt, Học tốt; Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017.

– Triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “ Hai tốt”.

– Tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục văn hóa, tư tưởng, giáo dục thể chất và y tế trường học.

– Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm tỷ lệ học sinh chưa đạt yêu cầu và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ đạt yêu cầu về chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất năng lực, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường ra lớp.

– Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho CB, GV, NV và học sinh. Đẩy mạnh triển khai đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học, khuyến khích giáo viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

– Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

– Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị dạy học có chất lượng.

– Xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

– Xây dựng trường học, lớp học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện”, văn minh trong ứng xử, không có tệ nạn ma tuý, không có bạo lực trong nhà trường; nhà trường nhận chăm sóc, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, thể hiện được truyền thống “uống nước nhớ nguồn” giữ gìn phát huy bản sắc của dân tộc.

– Giáo viên thi đua dạy tốt, học sinh thi đua học tốt thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện đúng, đủ những quy định của người học sinh, không vi phạm nội quy nhà trường.

– Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

 1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện:

– Thành lập Hội đồng thi đua của trường;

– Tham gia, thực hiện các nội dung thi đua của khối thi đua đề ra; xét thi đua theo khối, tham gia xét thi đua của đơn vị tại HĐTĐ ngành;

– Xây dựng kế hoạch thi đua của trường, tổ chức đăng ký thi đua, tổ chức phát động thi đua, sơ kết, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng kịp thời; xét duyệt công nhận thành tích của tập thể, cá nhân giáo viên và học sinh, lập tờ trình đề nghị các cấp khen thưởng, ra quyết định khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua và cuối năm học;

– Phát động đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường nội dung thi đua của năm học; các nội dung thi đua được thể hiện bằng các bảng biểu, băng zôn, khẩu hiệu trưng bày trong phòng học, phòng họp, phòng truyền thống, khuôn viên của nhà trường;

– Báo cáo thông tin đầy đủ kip thời, chính xác.
– Có đủ các loại hồ sơ khen thưởng theo quy định;

 1. Đăng ký thi đua:

– Cán bộ công chức, viên chức đăng ký danh hiệu thi đua theo mẫu gửi Hội đồng thi đua khen thưởng.

– Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ tổng hợp lại gửi về Phòng Giáo dục 01 bản, khối thi đua 01 bản; nhà trường giữ 01bản và Công đoàn giữ 01 bản để theo dõi.

* Các danh hiệu thi đua:

– Đối với cá nhân:

+ Danh hiệu Lao động tiên tiến.

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

– Đối với tập thể:

+Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

+ Cờ thi đua dẫn đầu bậc học.

+ Cờ thi đua của Bộ, Tỉnh.

+ Cờ thi đua của Chính phủ.

* Hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân:

– Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh, giấy khen của UBND Huyện, giấy khen đơn vị dẫn đầu bậc học ( cấp huyện).

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

– Huân chương Lao động.

– Huân chương độc lập.

* Các danh hiệu vinh dự của Nhà nước, của ngành cho tập thể và cá nhân:

– Anh hùng Lao động.

– Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

– Kỷ niện chương “ Vì sự nghiệp giáo dục ”.

 1. Theo dõi thi đua:

– Hiệu trưởng nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2015 – 2016 để chỉ đạo và theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Giúp việc cho Hội đồng thi đua khen thưởng có Ban thư ký thi đua khen thưởng.

– Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận trong trường theo dõi công tác thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và báo cáo sơ kết từng đợt thi đua, báo cáo tổng kết cuối năm học, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và của tập thể đơn vị; chủ trì bình bầu thi đua ở đơn vị.

 1. Sơ kết, tổng kết và xét thi đua khen thưởng:

3.1. Các đợt thi đua trong năm:

+ Đợt 1: Thi đua phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2015-2016, chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ Đợt 2: Tiếp tục lập thi đua thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (từ ngày 21/11/2016 đến 26/3/2017);

+ Đợt 3: Tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học , Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

3.2. Thi đua cuối học kỳ I và cuối năm học:

– Học kỳ 1: Sơ kết và báo cáo trước ngày 02/01/ 2017.

– Cuối năm học: Tổng kết năm học, đánh giá viên chức, bình bầu danh hiệu cá nhân và tập thể gửi báo cáo trước ngày 25/ 05/ 2017.

3.3. Danh hiệu thi đua, chỉ tiêu thi đua (theo hướng dẫn của HĐTĐ ngành và Khối thi đua Tiểu học).

 1. Quy định về hồ sơ thi đua:

– Kế hoạch thi đua của đơn vị.

– Văn bản triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động (Gồm văn bản triển khai của các cấp; văn bản triển khai của đơn vị).

– Báo cáo thực hiện các nội dung công tác kèm theo bảng tự chấm điểm.

– Tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân trong trường.

– Biên bản họp bình xét thi đua của Hội đồng TĐKT trường.

– Biên bản họp sơ kết, tổng kết thi đua của trường.

5 . Các biện pháp thực hiện:

– Nắm chắc các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua-khen thưởng;

– Thực hiện đăng ký giao ước thi đua giữa các cá nhân, tập thể;

– Tổ chức kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của trường, chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo cho phong trào phát triển đúng hướng và có hiệu quả;

– Xây dựng tiêu chí thi đua sát với thực tế; tổ chức bình bầu, tổng kết đánh giá theo đúng các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua của ngành;

– Triển khai đến từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh trong toàn trường nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua;
– Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, bổ sung sửa đổi hoàn chỉnh các tiêu chí thi đua phù hợp với thực tế; tổ chức kiểm tra đánh giá, đôn đốc; nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong đơn vị.

– Trường xây dựng kế hoạch thi đua phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn, Đội; phát động thi đua, ký giao ước thi đua, vận động các tập thể và cá nhân hưởng ứng tích cực các cuộc vận động và các phong trào, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong mỗi tập thể, mỗi người quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Tổ chức thao giảng, hội thi rèn luyện nâng cao tay nghề; hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, hội thi làm đồ dùng dạy học;

– Tổ chức tốt các đợt phát động thi đua trong năm học và thi đua cuối năm học, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, trình các cấp (theo thẩm quyền) xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích trong năm học.

– Tổ chức kiểm tra công tác thi đua, việc thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động tại nhà trường.

 1. Kinh phí tổ chức thực hiện: Theo các văn bản hiện hành.
 2. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THEO THÁNG

Thời gian Nội dung công việc

Tháng 9/2016 – Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của trường.
Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể cần đạt được trong năm học.

– Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2016-2017, chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Tổ chức xét và đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2016.

Tháng 10/2016 – Tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; đăng ký các sáng kiến kinh nghiệm trong công tác;

– Hoàn thiện và gửi hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm học, danh sách đăng ký các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp trong công tác về Phòng GD&ĐT (trước ngày 09/10/2016).

– Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 11/2016 – Sơ kết đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng 12/2016 – Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Tháng 01/2017 – Sơ kết thi đua học kỳ I năm học 2016-2017.

– Phát động thi đua hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm học, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Tháng 02,3/2017 – Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

– Sơ kết đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

Tháng 4/2017 – Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Tháng 5/2017 – Tổ chức xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 tại đơn vị.

– Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của trường.

– Đánh giá, xác nhận các sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân.

– Nộp các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác của đơn vị về Phòng GD&ĐT trước tháng 1/2017.

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể, nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 27/5/2017.

Tháng 6/2017 – Tham gia xét duyệt thi đua, khen thưởng tại PGD&ĐT.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của trường Tiểu học Cẩm Nhượng năm học 2016-2017./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD ĐT;

– BCH công đoàn;

– Các tổ chuyên môn;

– Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sương

              

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan